Säännöt

Alla olevat säännöt on hyväksytty YEDI ry:n yleiskokouksessa 18.11.2023.


I LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

§1

Yhdistyksen nimi on Ympäristö- ja energiatekniikan diplomi-insinöörit ry (YEDI) ja englanniksi epävirallisesti Masters of Environmental and Energy Engineering

§2

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

§3
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

§4

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Tampereen yliopiston Ympäristö- ja energiatekniikan DI-tutkinto-ohjelman alumneja ja opiskelijoita sekä muita ympäristö- ja energiatekniikasta kiinnostuneita, tukea jäsentensä ammatillista kehitystä, tukea Ympäristöteekkarikilta ry:n(YKI) toimintaa sekä edistää ja ylläpitää teekkarikulttuuria.

§5

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia,illanviettoja ja opintomatkoja tai muita vastaavia tilaisuuksia.

§6

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianmukaisilla luvilla, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa, tehdä talkootöitä sekä kerätä jäsenmaksuja. Yhdistys voi omistaa toiminnan kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi, mutta ei hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.

§7

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaisiin yhteisöihin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tarkoitusperiä. Tällaisesta liittymisestä tekee päätöksen yhdistyksen kokous.

II LUKU Jäsenet ja maksut

§8

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

§9

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

§10

Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee Tampereen yliopistossa, on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

§11

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

§12

Yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallituksen kokous hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

§13

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (¾) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä.

§14

Esityksen kunniajäsenyydestä tekee yhdistyksen hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään viisi (5) jäsentä.

§15

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen vaalikokous. Jäsenmaksu on kalenterivuosittainen ja voimassa 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta välisen ajan.

§16

Yhdistyksen kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vaalikokous.

§17

Yhdistyksen kunniajäsenet ja opiskelijajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.

§18

Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen tulee maksaa yhdistyksen kuluvan vuoden jäsenmaksu maaliskuun loppuun mennessä, muutoin jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä. Eronneeksi katsotaan myös varsinainen jäsen tai opiskelijajäsen, joka ei enää täytä näissä säännöissä tai laissa määrättyjä jäsenyyden ehtoja.

§19

Jäsen voi milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on yhdistykselle sekä luovuttaa yhdistykselle kuuluva omaisuus. Jäsenen erotessa yhdistyksestä jäsenmaksua ei palauteta.

§20

Jos yhdistyksen jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai yhdistyksen edustajana tai yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus korkeintaan kuuden kuukauden määräajaksi kieltää jäseneltä osanoton yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin tai rajoittaa oikeutta yhdistyksen tarjoamiin palveluihin. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

§21

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Erottamispäätös on tehtävä (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

§22

Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

III LUKU Yhdistyksen kokoukset

§23

Yhdistyksen yleiskokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen yleiskokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.
§24

Vuosikokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
- käsiteltävä toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
- käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös;
- kuultava toiminnantarkastajien lausunto; sekä
- päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

§25

Vaalikokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
- valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
- valittava kaksi (2) toiminnantarkastajaa;
- hyväksyttävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle;
- päätettävä yhdistyksen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

§26

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

§27

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja opiskelijajäsenet. Kokouksen päätöksellä puhe- ja läsnäolo-oikeus voidaan myöntää myös yhdistykseen kuulumattomalle. Valtakirjalla ei saa äänestää.

§28

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli yleiskokous niin päättää, yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen

hallitukselta vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa yleiskokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

§29

Yleiskokouksista on ilmoitettava jäsenille sähköpostilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja sen yhteydessä on esitettävä kokouksen esityslista sekä siihen sisältyvät liitteet.

§30

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään viisi (5) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä, kuitenkin vähintään yksi (1) henkilö enemmän kuin on hallituksen jäsenmäärä.

§31

Yhdistyksen kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla yhdistyksen äänioikeutettuja jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

IV LUKU Päätöksentekojärjestys ja vaalit

§32

Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa. Äänestettäessä jäsenen erottamisesta tai kurinpitotoimenpiteistä äänten mennessä tasan päätökseksi tulee lievempi mielipide.

§33

Äänestyksessä käytetään avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

§34

Jos käsiteltävästä asiasta on annettu useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista.

§35

Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (½) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

§36

Jos tehtävään tai asemaan valitaan useita henkilöitä, vaali toimitetaan suhteellisena siten, että se suoritetaan ehdokaslistoja käyttämättä niin, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

§37

Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa, eikä äänestyslippuja, joissa on äänestetty "tyhjää" tai jotka on hylätty.

V LUKU Hallitus ja toimihenkilöt

§38

Yhdistyksen toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kolmesta viiteen (3-5) muuta jäsentä, joiden tulee olla yhdistyksen äänioikeutettuja jäseniä.

§39

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.

§40

Hallituksen tehtävänä on:
- johtaa yhdistyksen toimintaa, edustaa yhdistystä sekä hoitaa sen taloutta ja omaisuutta;
- valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
- laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
- hyväksyä uudet jäsenet;
- kutsua yhdistyksen kokoukset koolle;
- vastata yhdistyksen tarkoituksenmukaisesta ja tarpeellisesta toiminnasta; 

- päättää muista asioista, joita ei ole määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäviksi.

§41

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla hallituksen kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

§42

Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla kokoon kutsuttu ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.

§43

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Hallitus voi erityistä tarkoitusta varten myöntää nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen ääioikeutetulle jäsenelle.

§44

Yhdistyksen kokous ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia
toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahden (2) kalenterivuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös yhdistyksen ulkopuolinen henkilö. Yhdistyksen kokous ja hallitus voivat antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

§45

Perustellusta syystä yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai asettamansa toimihenkilön tai toimikunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästään vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§46

Perustellusta syystä yhdistyksen hallitus voi vapauttaa asettamansa toimihenkilön tai toimikunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI LUKU Hallinto ja talous

§47

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

§48

Yhdistyksen hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita.

§49

Yhdistyksen kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja tilintarkastuskertomus yhdistyksen hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajilla on oikeus halutessaan muulloinkin tutustua yhdistyksen talouteen ja hallintoon.

VII LUKU Erityisiä määräyksiä

§50

Yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia yhdistyksen päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten tämän lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Kanne on pantava vireille kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty.

§51

Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä säädetään yhdistyksen kokouksen hyväksymällä erillisellä merkkiohjesäännöllä.

§52

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä kirjallisena hallitukselle. Äänioikeutettujen jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

§53

Yhdistys katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut yhdistyksen kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niin ikään yhdistys purkautuu, jos yhdistys tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

§54

Yhdistyksen purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi siirtyvät sen varat ja omaisuus Ympäristöteekkarikilta ry:lle (YKI) käytettäväksi näiden sääntöjen §4 mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli Ympäristöteekkarikilta ry:tä ei ole tai se on sulautunut toiseen oikeushenkilöön, luovutetaan yhdistyksen varat §4 mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.

§55

Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

§56

Muutoin noudatettakoon yhdistyslakia.

§57

Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.